Chương trình sẽ được diễn ra
từ 02-12-2015 10:00:00 đến 08-12-2016 23:59:59.