Chương trình sẽ được diễn ra
từ 15-01-2016 14:00:00 đến 28-02-2016 23:59:59.